Địa chỉ: Thôn Phấn Lôi, Xã Thắng Cương , Yên Dũng
Ngày ban hành:
16/07/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
19/06/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
19/06/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
19/06/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

TỔNG HỢP KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

1. Kết quả đánh giá

(Đánh dấu (x) vào ô kết quả tương ứng Đạt hoặc Không đạt)

1.1 Đánh giá tiêu chí Mức 1, 2 và 3

 

 

 

  

 

Tiêu chuẩn, tiêu chí

Kết quả

 
Không đạt

Đạt

 
Mức 1

Mức 2

Mức 3

 

Tiêu chuẩn 1

 

 

 

 

 

Tiêu chí 1.1

 

x

x

 

 

Tiêu chí 1.2

 

x

x

 

 

Tiêu chí 1.3

 

x

x

x

 

Tiêu chí 1.4

 

x

x

x

 

Tiêu chí 1.5

 

x

x

x

 

Tiêu chí 1.6

 

x

x

x

 

Tiêu chí 1.7

 

x

x

 

 

Tiêu chí 1.8

 

x

x

 

 

Tiêu chí 1.9

 

x

x

 

 

Tiêu chí 1.10

 

x

x

 

 

Tiêu chuẩn 2

 

 

 

 

 

Tiêu chí 2.1

 

x

x

x

 

Tiêu chí 2.2

 

x

x

 

 

Tiêu chí 2.3

 

x

x

 

 

Tiêu chuẩn 3

 

 

 

 

 

Tiêu chí 3.1

 

x

x

x

 

Tiêu chí 3.2

 

x

x

 

 

Tiêu chí 3.3

 

x

x

 

 

Tiêu chí 3.4

 

x

x

 

 

Tiêu chí 3.5

 

x

x

x

 

Tiêu chí 3.6

 

x

x

 

 

Tiêu chuẩn 4

 

 

 

 

 

Tiêu chí 4.1

 

x

x

x

 

Tiêu chí 4.2

 

x

x

x

 

Tiêu chuẩn 5

 

 

 

 

 

Tiêu chí 5.1

 

x

x

 

 

Tiêu chí 5.2

 

x

x

x

 

Tiêu chí 5.3

 

x

x

x

 

Tiêu chí 5.4

 

x

x

x

 

 

Kết quả: Đạt mức 2.

1.2 Đánh giá tiêu chí Mức 4

 

 

 

 

 

Tiêu chí

Kết quả

Ghi chú

 
Đạt

Không đạt

 
Điều 22

 

 

 

 

Khoản 1

 

x

 

 

Khoản 2

 

x

 

 

Khoản 3

 

x

 

 

Khoản 4

 

x

 

 

Khoản 5

 

x

 

 

Khoản 6

TỔNG HỢP KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

1. Kết quả đánh giá

(Đánh dấu (x) vào ô kết quả tương ứng Đạt hoặc Không đạt)

1.1 Đánh giá tiêu chí Mức 1, 2 và 3

 

 

 

  

 

Tiêu chuẩn, tiêu chí

Kết quả

 
Không đạt

Đạt

 
Mức 1

Mức 2

Mức 3

 

Tiêu chuẩn 1

 

 

 

 

 

Tiêu chí 1.1

 

x

x

 

 

Tiêu chí 1.2

 

x

x

 

 

Tiêu chí 1.3

 

x

x

x

 

Tiêu chí 1.4

 

x

x

x

 

Tiêu chí 1.5

 

x

x

x

 

Tiêu chí 1.6

 

x

x

x

 

Tiêu chí 1.7

 

x

x

 

 

Tiêu chí 1.8

 

x

x

 

 

Tiêu chí 1.9

 

x

x

 

 

Tiêu chí 1.10

 

x

x

 

 

Tiêu chuẩn 2

 

 

 

 

 

Tiêu chí 2.1

 

x

x

x

 

Tiêu chí 2.2

 

x

x

 

 

Tiêu chí 2.3

 

x

x

 

 

Tiêu chuẩn 3

 

 

 

 

 

Tiêu chí 3.1

 

x

x

x

 

Tiêu chí 3.2

 

x

x

 

 

Tiêu chí 3.3

 

x

x

 

 

Tiêu chí 3.4

 

x

x

 

 

Tiêu chí 3.5

 

x

x

x

 

Tiêu chí 3.6

 

x

x

 

 

Tiêu chuẩn 4

 

 

 

 

 

Tiêu chí 4.1

 

x

x

x

 

Tiêu chí 4.2

 

x

x

x

 

Tiêu chuẩn 5

 

 

 

 

 

Tiêu chí 5.1

 

x

x

 

 

Tiêu chí 5.2

 

x

x

x

 

Tiêu chí 5.3

 

x

x

x

 

Tiêu chí 5.4

 

x

x

x

 

 

Kết quả: Đạt mức 2.

1.2 Đánh giá tiêu chí Mức 4

 

 

 

 

 

Tiêu chí

Kết quả

Ghi chú

 
Đạt

Không đạt

 
Điều 22

 

 

 

 

Khoản 1

 

x

 

 

Khoản 2

 

x

 

 

Khoản 3

 

x

 

 

Khoản 4

 

x

 

 

Khoản 5

 

x

 

 

Khoản 6

 

x

 

 

 

Kết quả: Không đạt Mức 4.

2. Kết luận: Trường đạt mức 2

 

x

 

 

 

Kết quả: Không đạt Mức 4.

2. Kết luận: Trường đạt mức 2

Ngày ban hành:
19/06/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
19/06/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
19/06/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
19/06/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
19/06/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
19/06/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
14/09/2020
Ngày hiệu lực:
14/09/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực